Try outs

Wanneer u geïnteresseerd bent in één of meerdere veilingpony's, dan kunt u een afspraak maken met de organisatie om de pony's te bezichtigen.  Op de dag van de veiling kunt u alle pony's proberen en bekijken op de veiling locatie waar alle pony's gezamenlijk aanwezig zijn. Daar voor is het mogelijk om de pony's te rijden op thuisbasis van de betreffende pony. Neem contact op met de organisatie om een afspraak te maken. E-mail elitedressageponysales.com. Pony's die nog niet bereden zijn worden aan de hand of los getoond. Het rijden van de pony's geschiedt geheel op eigen risico.


If you are interested in one or more auction ponies, you can make an appointment with the organization to view the ponies. The day at the auction, you can try and view all ponies at the auction location, as it is possible to ride the ponies on the home of the pony. Contact the organization to make an appointment. Phone 06-83943575 or by e-mail elitedressageponysales.com. Pony's that are not yet ready are shown by hand or loose. Driving the ponies is entirely at your own risk.


Medische gegevens

Alle pony's zijn voorafgaande aan de veiling klinisch goedgekeurd of in bezit van een gezondheid verklaring . De rapporten zijn aanwezig op de veiling. Ook zijn enkele pony's röntgenologisch gekeurd. De röntgenfoto's en rapporten zijn aanwezig voor bezichtiging. Bij interesse mogen de röntgenfoto's worden opgevraagd.

All ponies have been clinically tested before the auction. The reports are present. Also, most ridden ponies are x-ray tested. The x-rays and reports are available for viewing. In case of interest, the X-rays can be retrieved. Prior to the auction, all ponies are inspected by a veterinarian.

 


Service

Hengsten kunnen in overleg na de veiling  worden gecastreerd. 


Hotel

Van der Valk Hotel Tiel

Laan van Westroijen 10
4003 AZ Tiel

tiel@valk.com


Bieden en telefonisch bieden 

Het kan zijn dat u niet aanwezig kunt zijn bij de veiling. Dan kunt u altijd contact opnemen met de organisatie om afspraken te maken
voor het telefonisch bieden. Start bieden begint voor 10 pony's vanaf  € 1.000,- en voor 15 pony's vanaf € 2.000,-  we gaan omhoog met € 250,- vanaf € 10.000,- met € 500,- 

Bidding by telephone is possible, for more information please contact the organisation. We will require a copy of your passport,
full address details, a signature on a bidding contract & your telefoon number.
Bidding starts for 10 ponies from € 1,000 and for 15 ponies from € 2,000 we go up with € 250 from € 10,000 with € 500.


Voorwaarden

Begrippen
In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:

Veiling: Stichting de Elite Dressage Pony Sales. (De veiling is een stichting)

Notaris: de notaris of zijn plaatsvervanger onder wiens toezicht de veiling wordt gehouden.

Veilinghouder: de Elite Dressage Pony Sales. 

Verkoper: degene(n) die de pony op de veiling te koop aanbiedt/aanbieden en rechtstreeks verkopen aan de koper.

Bod: elk door een gegadigde in de veiling geboden bedrag.

Bieder: degene die in de veiling een bod uitbrengt.

Gunning: de verklaring van de verkoper waardoor, als resultaat van de veiling, de koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand komt.

Koper: degene aan wie de pony wordt gegund.

Koopsom: het bod waarvoor wordt gegund.

Levering: de rechtshandeling die nodig is om de koper eigenaar of gerechtigde te doen worden van de pony.

Aflevering: het stellen van de pony in het bezit van de koper.

 
Algemeen

1.De veilinghouder organiseert in oktober de Elite Dressage Pony Sales op Stal Vink in Zoelen, dit jaar op 5 oktober 2019 te Zoelen. De veiling zal plaatsvinden onder toezicht van een van een notaris.

2. De relatie tussen de veilinghouder en de verkoper is een overeenkomst van opdracht.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de veilinghouder en de verkoper en op de relatie tussen de veilinghouder en de bieder/koper. Onder verkoper en bieder/koper worden ook eventuele rechtsopvolgers/rechtsverkrijgers verstaan.

4. De veilinghouder is niet gebonden aan overeenkomsten tussen de verkoper en de bieder/koper, tenzij anders vermeld in de veilingvoorwaarden.

De veiling

5. De pony's worden verkocht voetstoots zonder actie of refactie, in de staat waarin zij zich bij gunning bevinden.

6. De veiling vindt plaats bij opbod met een door de veilingmeester per pony zelf te bepalen beginbedrag. Indien geen openingsbod wordt gedaan kan de veilingmeester zakken naar een lagere waarde. Indien dan alsnog geen bod komt, is de pony niet verkocht.

7. Het bieden bij opbod geschiedt openlijk op duidelijk waarneembare wijze.

8. Elk bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud.

9. Bieders/kopers worden geacht volledig handelingsbekwaam te zijn en bij volle verstand. Iedere bieder/koper wordt geacht voor zichzelf te hebben geboden en is aan zijn bod gehouden totdat een hoger bod definitief is geaccepteerd.

10. De bieder is naast zijn lastgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de koper krachtens de veiling. Indien de bieder, ingeval de lastgever gebreke is, de koopsom geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te hebben aangegaan, in welk geval de levering van de pony aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend.

11. Het risico ter zake van de pony's, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot de schade aan en veroorzaakt door pony's, gaat op het moment van gunning onmiddellijk over op de bieder/koper.

12. De bieder/koper zal onmiddellijk na gunning onder vertoning van legitimatie een schriftelijke koopovereenkomst tekenen.

 

Betaling

13. De bieder/koper dient op de veiling de koopsom vermeerderd met negen procent (9%) opgeld over de koopsom contant te betalen, of ter plaatsen per bank  over te maken (graag daarbij het laten zien van een bankafschrift) bij het secretariaat van de veilinghouder. De koper moet binnen 1 uur nadat de veiling is afgelopen aan zijn betaling hebben voldaan. 
14. De veilinghouder heeft onder andere het recht voornoemde toestemming te onthouden indien de bieder/koper zijn financiële gegoedheid naar oordeel van de veilinghouder niet aantoont of geen dan wel onvoldoende zekerheid stelt door middel van een bankgarantie of anderszins. De veilinghouder heeft het recht de door haar gegeven toestemming op elk moment weer in te trekken indien naar haar oordeel twijfel bestaat over de financiële gegoedheid van de bieder/koper of over de door hem gestelde zekerheid.
15. Indien de bieder/koper hiermee in gebreke is, heeft de veilinghouder het recht de pony onmiddellijk te herveilen, waarbij het bod van de oorspronkelijke bieder/koper niet weer wordt aangenomen. De oorspronkelijke bieder/koper is gehouden het verschil tussen zijn bod en de uiteindelijke lagere koopsom, alsmede de kosten van de herveiling aan de veilinghouder te voldoen, terwijl hij geen aanspraken heeft ingeval van een hogere opbrengst.

16. Betaling aan enig ander dan de veilinghouder bevrijdt de verkoper en/of de bieder/koper niet van de betalingsverplichtingen jegens de veilinghouder. Zolang de veilinghouder geen algehele betaling van de bieder/koper heeft ontvangen, blijft verkoper eigenaar van de pony.

17. Indien de bieder/koper in gebreke is aan zijn (betalings)verplichtingen jegens de veilinghouder te voldoen, komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die de veilinghouder maakt voor rekening van de bieder/koper.
18. Alle pony's worden verkocht zonder BTW.

Afgifte en verwijdering pony’s

19. Onmiddellijk na de gunning is bieder/koper verantwoordelijk voor de zorg en risico van de pony, terwijl hij eerst nadat hij volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan over de pony kan beschikken, waarbij hij de benodigde bescheiden zal ontvangen.

20. De veilinghouder is niet verplicht de pony af te geven indien de bieder/koper niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

21. De bieder/koper mag na afloop van de veiling de pony uit de stal verwijderen. Indien de bieder/koper hiermee in gebreke is en/of niet aan zijn (betalings) verplichtingen heeft voldaan, wordt de betreffende pony op een door de veilinghouder aangewezen locatie ondergebracht, waarbij in alle redelijkheid door en naar het oordeel van de veilinghouder te maken kosten voor rekening komen van de bieder/koper. Op afspraak mag de pony een dag later worden opgehaald.

22. Indien de bieder/koper buiten Nederland woonachtig is, heeft de verkoper de hiervoor sub 21 eerste zin genoemde verplichting, met dien verstande dat de bieder/koper de pony uiterlijk tien (10) dagen na de veiling bij verkoper afhaalt. Het risico ter zake van de pony als bedoeld sub 11 berust volledig bij de bieder/koper.


Aansprakelijkheid

23. De veilinghouder is niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie in de catalogus, de informatie gegeven op het veilingterrein en de informatie tijdens de veiling. De verkoper vrijwaart de veilinghouder voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de controle- en mededelingsverplichting door verkoper ter zake van de catalogus.

24. De veilinghouder is niet aansprakelijk voor schade voor, tijdens of na de veiling door of aan personen, goederen of pony's geleden.

25. Ingeval van dood van de pony op de dag van de veiling zal de veilinghouder het inschrijfgeld aan de betreffende verkoper dan wel het opgeld aan de betreffende bieder/koper terugbetalen.

26. De veilinghouder is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, hieronder begrepen de financiële gegoedheid van de bieder/koper 

Geschillen

27. Indien bij gunning een verschil van mening ontstaat over de vraag wie het laatste bod heeft gedaan, of indien er andere onduidelijkheden of geschillen ontstaan gedurende de veiling is de notaris bevoegd hierover te oordelen in hoogste instantie.

28. Op rechtsverhoudingen tussen de veilinghouder, de bieder/koper en de verkoper is Nederlands recht van toepassing.
29. Bij een negatief geschil tussen koper en verkoper blijft de verkoper de veiling kosten ten alle tijden verschuldigd. 

 

 


Conditions

Auction: the Elite Dressage Pony Sales.
Notary: The notary or his substitute under whose supervision the auction is held.
Auction holder: the Elite Dressage Pony Sales.
Seller: The person who offers / offers the pony at the auction.
Bid: Any amount offered by a candidate in the auction.
Bidder: The buyer submits a bid.
Award: The seller's statement which, as a result of the auction, results in the purchase agreement between the seller and the buyer.
Buyer: the one to whom it is awarded.
Purchase price: The bid for which it is awarded.
Delivery: The legal action required to make the buyer owner or entitled to be the pony.
Episode: Pony-setting of the buyer.

1.The auctioneer organizes in October the Elite Dressage Pony Sales at Stal Vink in Zoelen, this year on 5 October 2019 in Zoelen.
The auction will take place under the supervision of a notary.
2. The relationship between the auctioneer and the seller is a contract of agreement.
3. These terms and conditions apply to the relationship between the auctioneer and the seller and the relationship between the auctioneer and the bidder / buyer. Under the seller and bidder / buyer, any legal successors / right-handers may also be understood.
4. The auctioneer is not bound by agreements between the seller and the bidder / buyer, unless otherwise stated in the auction terms.

The auction

5. The ponies are sold footsteps without action or refusal, in the state in which they are awarded.
6. The auction will take place at auction with a starting amount determined by the auctioneer per pony. If no opening bid is made, the auctioneer can lower to a lower value. If there is no bid yet, the pony is not sold.
7. The bidding offer is openly and clearly observable.
8. Each bid is unconditional, irrevocable and without any reservation.
9. Bidders / buyers are deemed to be fully operational and in full knowledge. Each bidder / buyer is deemed to have offered himself and is kept in reserve until a higher bid has been definitively accepted.
10. The bidder is jointly and severally liable for the fulfillment of the buyer's obligations under the auction. If the bidder is in default, the purchase price complies entirely on his own account, he is deemed to have entered into the purchase agreement, in which case the delivery of the pony is paid to him and he is granted a discharge.
11. The risk of ponies, including, but not limited to, the damage caused by ponies, at the moment of award is immediately transferred to the offer
12. The buyer will sign a written purchase agreement immediately upon submission of proof of identification.

Payment

13. The bidder / buyer is required to pay the purchase price plus nine percent (9%) on the purchase price cash or transfer it by bank (we want to see a bank statement)
at the auctioneer's secretariat. The pony must be paid within 1 hour after the auction has ended.
14. The auctioneer has the right to abstain from the foregoing permission if the bidder / buyer does not prove his or her financial merit in the opinion of the auctioneer or does not provide sufficient or insufficient security through a bank guarantee or otherwise. The auctioneer has the right to withdraw the permission granted by her at any time if, in her opinion, there is doubt about the bidder's / buyer's financial or security assurance.
15. If the bidder / buyer is in default, the auctioneer is entitled to re-auction the pony immediately, with the bid of the original bidder / buyer not being re-accepted. The original bidder / buyer is obliged to meet the difference between his bid and the final lower purchase price as well as the cost of the auction to the auctioneer, while he has no claims in case of a higher return.
16. Payment to any party other than the auctioneer does not release the seller and / or the bidder / buyer from the payment obligations towards the auctioneer. As long as the auctioneer has not received a total payment from the bidder / buyer, the seller remains the owner of the pony.
17. If the bidder / buyer fails to meet his (payment) obligations towards the auctioneer, all (outside) legal costs incurred by the auctioneer will be made by the bidder / buyer.
18. All ponies are sold including VAT.

 Release and removal of ponies

19. Immediately after the award, the bidder / buyer is responsible for the care of the pony, while he will only be able to obtain the pony once he has fully fulfilled his (payment) obligations, with which he will receive the necessary documents.
20. The auctioneer is not required to deliver the pony if the bidder / buyer has not fully met his payment obligations.
21. After the auction, the bidder / buyer may remove the pony from the stable. If the bidder / buyer is in default and / or has not fulfilled his (payment) obligations, the relevant pony is placed in a location designated by the auctioneer, which, in all reasonable terms, costs to and from the auctioneer's behalf. be paid by the bidder / buyer. By appointment, the pony can be picked up a day later.
22. If the bidder / buyer outside the Netherlands is resident, the seller has the obligation mentioned in 21, first sentence, provided that the bidder / buyer collects the pony from the seller at the latest ten (10) days after the auction. The risk relating to the pony referred to in sub 11 is entirely based on the bidder / buyer.

Liability

23. The auctioneer is not liable for the accuracy of the information contained in the catalog, the information given on the auction site and the information during the auction. The seller indemnifies the auctioneer for any damage resulting from failure to comply with the control and communication obligation by the seller regarding the catalog.
24. The auctioneer is not liable for damage to, before or during the auction by or to persons, goods or ponies.
25. In case of death of the pony on the day of the auction, the auctioneer will refund the entry fee to the seller or the seller to the relevant bidder / buyer.
26. The auctioneer is not liable for third party shortcomings, including the bidder / buyer's financial merit

Disputes

27. If a notice of disagreement arises on the question of who has made the last bid or if any other uncertainties or disputes arise during the auction, the notary is authorized to judge it in the highest order.
28. Legal relationships between the auctioneer, the bidder / buyer and the seller are governed by Dutch law.